Poissa pelistä?

Poissa pelistä? on tutkimushanke, joka selvittää mistä kaikesta nuorten aikuisten masennuksessa ja siihen liittyvissä sairauslomissa ja työkyvyttömyydessä on kysymys. Hankkeen tutkijana työskentelee YTT Sanna Rikala Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (2016–2018).

Alle kolmikymppisille myönnetyt masennusperustei­set sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet. Myös työttömyyteen ja opintojen venymiseen tai kes­keyttämiseen liittyy usein masennusta. Mutta onko masennus syy vai seuraus, kun nuoret aikuiset jäävät työyhteis­kunnan ulkopuolelle?

Osa nuorista aikuisista päätyy sairauslomille tai -eläkkeille oltuaan pitkään työttömänä. Toiset puolestaan palavat loppuun opinnoissa tai työelämässä. Onkin arveltu, että vaikeasti avautuvat työmarkkinat sekä työelämän paineet ja epävarmuus heijastuvat nuorten aikuisten masennustilastoihin.

Poissa pelistä? -tutkimushankkeessa haastatellaan nuoria aikuisia tilastojen takana. Tutkimus selvittää, millaisten vaiheiden kautta nuoret aikuiset ovat päätyneet sairauslomalle tai työn ja opintojen ulkopuolelle ja miten he itse kokevat elämäntilan­teensa. Millaisia elämän arkiset ongelmat käytännössä ovat? Millaiset asiat lisäävät voimavaroja ja mitkä syövät niitä? Mikä tekee elämästä mielekästä?

Sanna Rikala tarkastelee yhteiskunnallisia käytäntöjä, palvelujärjestelmän toimintaa, työmarkkinoita ja työelämän piirteitä haastateltaviensa kokemusten ja näkemysten valossa. Hän etsii vastauksia siihen, miksi nuoret aikuiset ovat väliaikaisesti tai pysyvästi "poissa pelistä"? Samalla Rikala pohtii, millainen yhteiskuntapolitiikka parantaisi kaikkien nuorten mahdollisuuksia elää ja toimia osana yhteiskuntaa – mielekkääksi kokemallaan tavalla.

Hankkeen tarkoituksena on tuoda uusia ajatustapoja ja ratkaisumalleja keskusteluun mielen­terveydestä, työkyvyttömyydestä ja osallisuudesta.

Tutkimuksen tuloksista voit lukea täältä.